Browse Our Dictionary
I

investigative journalism

ཞིབ་རྩད་གསར་འགོད་ལས་རིགས། = སྦས་གསང་བྱེད་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་རིགས་ཤེས་རྟོགས་བྱ་ཐབས་ཀྱི་གསར་འགོད་ལས་རིགས།