Browse Our Dictionary
I

invigilation

རྒྱུགས་ཞིབ། རྒྱུགས་སྤྲོད་ལྟ་རྟོག = སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་ནང་རྒྱུགས་སྤྲོད་གཏོང་སྐབས། མ་དྲང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཐད་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག