Browse Our Dictionary
I

invigilator

རྒྱུགས་སྤྲོད་ལྟ་རྟོག་པ། རྒྱུགས་ཞིབ་པ། = ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ཞུགས་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་བཤུས་བྱེད་མིན་སོགས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན།