Browse Our Dictionary
I

invitation for bid (IFB)

རིན་སྡུར་མགྲོན་བརྡ། = ས་ཁང་དང༌། ཅ་དངོས་སོགས་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་ཆེད་ཉོ་ཚོང་གི་གནས་དོན་གསལ་པོར་འཁོད་པའི་མགྲོན་འབོད་བྱེད་པའི་བརྡ་ཁྱབ།