Browse Our Dictionary
I

ironmonger

ལྕགས་ཆས་འཚོང་མཁན། = ལྡུམ་རྭ་དང་ཁྱིམ་དུ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་ལྕགས་རིགས་ལས་བཟོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཚོང་ཁང་གི་སྦྱིན་བདག་གམ་ལས་པ།