Browse Our Dictionary
I

ischaemia

ཁྲག་བྲིད་པའི་སྐྱོན།= གཙོ་བོ་སྙིང་གི་ཤ་གནད་དང་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་གི་ཚད་མ་ལོངས་པའམ་མི་འདང་བའི་རང་བཞིན།