Browse Our Dictionary
I

isobar

༡། གདོས་ཚད་གྲངས་མཉམ། = ཁམས་རྫས་སམ། ཡང་ན་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བའི་ཁྲོད་ནས་རྡུལ་ཕྲན་ཨང་གྲངས་ཐ་དད་ཡོད་ཀྱང་གདོས་ཚད་ཨང་གྲངས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ།