Browse Our Dictionary
I

isobar

༡། phys གདོས་ཚད་གྲངས་མཉམ། = ཁམས་རྫས་སམ། ཡང་ན་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བའི་ཁྲོད་ནས་རྡུལ་ཕྲན་ཨང་གྲངས་ཐ་དད་ཡོད་ཀྱང་གདོས་ཚད་ཨང་གྲངས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ། ༢། meteor མཉམ་ཐིག = གནམ་གཤིས་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ས་ཁྲའི་སྟེང་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་མཚོན་པའི་ཐིག་རིས།