Browse Our Dictionary
I

issue register

༡། དོན་གནད་མ་དེབ། = ལས་འཆར་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དཀའ་རྙོག་སོགས་དཔྱད་ཞིབ་བདེ་བླག་ཐུབ་རྒྱུར་བཀོད་པའི་ཐོ་གཞུང༌། ༢། སོང་དེབ། = ཅ་དངོས་རིགས་གང་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་དང༌། བགོ་འགྲེམས་སོགས་བྱས་པའི་ཐོ་གཞུང་འགོད་དེབ།