Browse Our Dictionary
I

isthmus

༡། སྦྲེལ་ལག = མཚོ་གླིང་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་མཚམས་ཀྱི་གླིང་ལག་ནར་མོ། ༢། སྦྲེལ་བྱེད། = ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཆེ་གྲས་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་མཚམས་ཀྱི་ཡན་ཡག་གམ། བགྲོད་ལམ་མམ། ཕུང་གྲུབ་ཕྲ་པོ་ཞིག