Browse Our Dictionary
I

italic

ཨི་ཊེ་ལིག ཀྱོག་ཡིག = གཡས་སུ་ཟུར་ཉལ་ཅན་གྱི་རོ་མན་ཡིག་གཟུགས། དེ་ནི་སྐབས་རེར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་བྱང་ངམ། བརྗོད་པའི་ནང་གི་གལ་གནད་སྟོན་ཆེད་དུ་སྤྱོད།