Browse Our Dictionary
J

jack of all trades

ཆབ་ཆོབ་བཅུ་གསུམ། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་མང་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱང་། ལས་དོན་གང་རུང་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་བྱང་པ་ཕུལ་བྱུང་ཡོད་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་ཞིག