Browse Our Dictionary
J

jack

འགྱོག་རྟེན། = གཤེར་ཤུགས་དང་། ཕུས་བཀང་བའམ། ཡང་ན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་དཔངས་དམའ་ཞིང་། ལྗིད་ཚད་ཆེ་བའི་དངོས་པོ་ཡར་འདེགས་ཆེད་དུ་འཁྱེར་སྤྱོད་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག