Browse Our Dictionary
J

jaundice

མཁྲིས་ནད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག = ཁྲག་ནང་མཁྲིས་ཁུ་མང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འབྱུང་བའི་ནད་ཅིག ནད་རྟགས་ལ་མིག་དང་པགས་པ་སེར་པོ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།