Browse Our Dictionary
J

job grading

ལས་ཀའི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས། = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་ལས་ཀ་ཕན་ཚུན་དབར་སོ་སོའི་ངོ་བོ་དང༌། འབབ། གྲུབ་འབྲས་སོགས་མཚུངས་སྡུར་གྱིས། ལས་ཀ་རྣམས་གལ་ཆེ་ཆུང་གི་རིམ་པ་གོང་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།