Browse Our Dictionary
J

job satisfaction

ལས་ཀར་ཚིམས་སྣང༌། = རང་སོ་སོའི་ལས་དོན་ལ་ངོས་ལེན་དང༌། རིན་ཐང་བརྩི་བའི་འབྲས་བུ་ལས་བྱུང་བའི་བློ་ཁ་ཚིམས་པའི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས།