Browse Our Dictionary
J

journal

༡། prn དུས་དེབ། = བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་དུས་མཚམས་ངེས་ཅན་ནང་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་དཔེ་དེབ། ༢། adm ཉིན་དེབ། = ཉིན་རེའི་ལས་དོན་ཐོ་འགོད་ཉར་ཚགས་བྱེད་སའི་དེབ།