Browse Our Dictionary
K

kerosene

ས་སྣུམ། = རྡོ་སྣུམ་གར་མ་བཙགས་པ་ནས་བྱུང་བའི་ཁ་མདོག་མེད་ཅིང་མེ་མཆེད་སླ་བའི་སྣུམ་ཞིག་སྟེ། དེ་ནི་འོད་དང་། ཟས་གཡོ། ཚ་དྲོད། གནམ་གྲུའི་འཕྲུལ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་བུད་རྫས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།