Browse Our Dictionary
K

keyboard shortcut

མགྱོགས་མཐེབ། = གྲུབ་འབྲས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཐོན་པར་མྱུར་སྟབས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཀམ་པུ་ཊར་སྟེང་མཛུབ་གནོན་ཐུབ་པའི་མཉམ་བསྡུས་མཛུབ་ཐེབས་ཤིག