Browse Our Dictionary
K

kin

གཉེན་འབྲེལ། ཤ་ཉེ། གཉེན་ཚན། = སྐྱེ་བོ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་གཉེན་ཚན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གམ། ཡང་ན་གཉེན་སྒྲིག་དང་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོའི་སྡེ་ཁག