Browse Our Dictionary
K

kinematics

འགུལ་སྐྱོད་རིག་པ། = གདོས་ཚད་དང་ཤུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་མ་ལག་གམ། ཡང་ན་ཕུང་གཟུགས་ཤིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་དཔྱད་པའི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག