Browse Our Dictionary
K

king size

རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཆེ་བའི། =ཁྱད་པར་དུ་ཚོང་དོན་ཐོན་རྫས་སོགས་ཀྱི་བོངས་ཚད་ཆེ་ཆུང་གང་ཞིག་གཏན་འབེབས་ཚད་གཞི་ལས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག