Browse Our Dictionary
K

kitchen garden

ཚལ་ཞིང་། = ཁྱིམ་ཚང་སྒེར་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྔོ་ཚལ་གྱི་རིགས་དང་། སྨན་རྩྭ། ཤིང་ཏོག་སོགས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་སའི་སྐྱེད་ཚལ་ཞིག