Browse Our Dictionary
K

knell

༡། མྱ་ངན་གྱི་དྲིལ་བརྡ། = མི་ཤི་བའི་རྗེས་སུའམ་ཡང་ན་ཕུང་པོ་འདོན་ལས་སྐབས་སུ་ཆོ་ག་དང་བཅས་ཏེ་གཏོང་བའི་དྲིལ་བརྡ། ༢། རྫོགས་བརྡ། = གང་ཞིག་རྫོགས་པར་སྟོན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བརྡ།