Browse Our Dictionary
K

kwashiorkor

སྤྲི་དཀར་ཉུང་ནད། ཀཱོ་ཤི་ཁོར། = སྤྲི་དཀར་མ་འདང་བའི་བྱིས་ནད་ཅིག ནད་འདི་ཕོག་སྐབས་ལྟོ་བ་སྐྲངས་ཤིང་སྦོས་པ་མ་ཟད། ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ནུས་མེད་དུ་བཟོས་ཏེ་ནད་རིགས་གཞན་ཡང་འགོ་ཉེན་ཆེ།