Browse Our Dictionary
L

laboratory

བརྟག་དཔྱད་ཁང༌། = ཚན་རིག་གི་ཉམས་ཞིབ་དང༌། ཚོད་ལྟ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་པའི་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡོ་ཆས་ལྡན་པའི་ཁང་པ།