Browse Our Dictionary
L

labour dispute

ངལ་རྩོལ་རྩོད་རྙོག = འཛིན་སྐྱོང་དང༌། ལས་རྩོལ་བའི་དབར་ལས་ཀའི་འབབ་དང༌། གླ་ཆ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་མི་མཐུན་པར་བྱུང་བའི་རྩོད་གླེང༌།