Browse Our Dictionary
L

labour organization

ངལ་རྩོལ་སྒྲིག་འཛུགས།= ལས་བདག་གམ་ལས་བདག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་དང་མཉམ་གྲོས་ཀྱིས་ལས་མི་སྤྱི་བྱིངས་ཀྱི་ལས་ཀའི་གནས་བབས་དང་། ཡོང་འབབ་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་བཙུགས་པའི་ལས་མིའི་སྐྱིད་སྡུག