Browse Our Dictionary
L

labour union

ངལ་རྩོལ་སྐྱིད་སྡུག = གླ་ཕོགས་དང༌། ལས་ཀའི་ཆ་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མིའི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་བཙུགས་པའི་ངལ་རྩོལ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག