Browse Our Dictionary
L

lactation room

ནུ་མ་སྣུན་ཁང་། =ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ཞིག་གིས་རང་གི་བུད་མེད་ལས་བྱེད་གང་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུར་ནུ་མ་སྣུན་ཆེད་དུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཁང་པ་ཞིག