Browse Our Dictionary
L

lactic acid

འོ་མའི་སྐྱུར་རྫས། འོ་སྐྱུར། = འོ་མར་སྐྱུར་ཆགས་སྐབས་དང་། ཤིང་ཏོག་འགའ་ཞིག་བསྙལ་སྦྱོར་བྱེད་པ་དང་ལུས་པོའི་ནང་མངར་རྫས་རྣམས་འཚོ་རླུང་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འཇུ་ལེན་གྱིས། འཚོ་བཅུད་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བསྐྲུན་པའི་ཆུའི་ནང་བཞུར་འདྲེས་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་སྐྱུར་ཞིག