Browse Our Dictionary
L

lady’s finger

མཛུབ་ཚལ། = འདི་ནི་ཤིང་མ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྡོང་པོ་ལྗང་གུ་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་གཉིས་ཙམ་སྐྱེ་ཞིང༌། ལོ་མ་ཆེ་ལ་འཇོང་ནར་ཅན། མེ་ཏོག་སེར་པོ་བཞད་པ། འབྲས་བུའམ་གང་བུ་ལྗང་མདོག་ཟུར་ལྔ་ཅན་ལ་རྩེ་མོ་རྣོ་བ། ནང་འབྲུ་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་དང་གཤེར་བག་ཅན་འབྱར་ཚི་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཞིང༌། འདེབས་འཛུགས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།