Browse Our Dictionary
L

land tenure

མོ་ཡན། = ཞིང་བདག་ཅིག་ནས་རང་ལ་དབང་བའི་ས་ཁང་དང༌། ཞིང་ཁ་སོགས་གཞན་ལ་དུས་ཚེས་རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་བོགས་གཏོང་དང༌། གཡར་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ།