Browse Our Dictionary
L

last meal

མཇུག་མཐའི་ཟས། =རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྲོག་ཉེས་ཕོག་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་སྲོག་ཐོག་གཏོང་བའི་ཉིན་མོའམ། དེའི་ཉིན་གཅིག་གོང་དུ་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་ཟས་གང་ཞིག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཅུག་པའི་རྒྱུན་སྲོལ་ཞིག