Browse Our Dictionary
L

latent heat of sublimation

རླངས་བསྒྱུར་གྱི་གབ་དྲོད། = དྲོད་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་དངོས་རྫས་ཤིག་གི་གདོས་ཚད་ཀྱི་རྩི་གཞི་གཅིག་ཉིད་སྲ་གཟུགས་ནས་རླངས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བར་མཁོ་བའི་དྲོད་ཀྱི་ཚད་གཞི།