Browse Our Dictionary
L

lateral thinking

གསར་གཏོད་བསམ་བློ། =སྔར་སྲོལ་དང་ཚོད་དཔག་ཐབས་ལམ་མིན་པར་གསར་གཏོད་དང་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།