Browse Our Dictionary
L

laudable

བསྟོད་འོས། བསྔགས་འོས། = ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཐོབ་པས་ཀྱང་དེར་བསྔགས་བརྗོད་དམ། བསྟོད་བསྔགས་བྱར་འོས་པའི་གནས་སྟངས།