Browse Our Dictionary
L

law firm

ཁྲིམས་རྩོད་ལས་ཁང་། =ཁྲིམས་རྩོད་པ་དུ་མ་གླ་གཡར་ཆེད་དུ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་འབྲེལ་ལས་དོན་རིགས་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག