Browse Our Dictionary
L

law

ཁྲིམས། = དབང་སྒྱུར་མཁན་གྲལ་རིམ་གྱི་འདོད་པ་མཚོན་ཞིང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆས་མི་རྣམས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྡོམ་པར་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང༌།