Browse Our Dictionary
L

leaflet

འགྲེམས་ཤོག = དྲིལ་བསྒྲགས་སམ། གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཆ་ཤས་ལྟ་བུ་རིན་མེད་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་པར་དུ་འཁོད་པའི་ལྟེབ་ཚིགས་ཅན་གྱི་ཤོག་ལྷེ།