Browse Our Dictionary
L

leap of faith

ཡིད་ཆེས་མདུན་མཆོང་། =གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཉེས་གང་འབྱུང་ངེས་ཅན་མེད་པའི་བྱེད་སྒོ་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་བརྩོན་པའམ་བློ་ཐག་གཅོད་པའི་བྱ་གཞག