Browse Our Dictionary
L

least square method

ཉུང་མཐའ་རང་བསྒྱུར་ཐབས། = གྲངས་ཐོ་ལ་གུག་ཆ་རན་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གྲངས་ཐོའི་ཚེག་གི་ཚན་པ་གཅིག་རན་པ་བྱེད་རྒྱུའི་གུག་ཆ་ལེགས་ཤོས་དེ་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞིག དེའི་ནང་གུག་ཆ་གཅིག་ནས་ཚེག་རེ་རེའི་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་གི་ཉིས་སྒྱུར་དང་། ཉིས་སྒྱུར་གྱི་བསྡོམས་ཐོབ་དང་། བསྡོམས་ཐོབ་ཀྱི་ཁ་གྲངས་ཉུང་ཤོས་ཡོད་པའི་གུག་ཆ་གདམ་རྒྱུ་བཅས་འཚུད་ཀྱི་ཡོད།