Browse Our Dictionary
L

leave with pay

ཕོགས་ཡོད་གུང་སེང་།= གུང་སེང་དང་ནད་གཞི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་ནའང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གླ་ཕོགས་འཐོབ་པ་ཞིག