Browse Our Dictionary
L

lens

phys དྭངས་ཤེལ། = ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཡོ་ཆས་དེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་འོད་དེ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་བའམ། ཁ་གྱེས་པའི་སྒོ་ནས་སྣང་བརྙན་འཆར་ནུས་པ་ཞིག