Browse Our Dictionary
L

lepton

ལེབ་ཊོན། = ཕྲ་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་དཔེར་ན། མོ་རྡུལ་དང་། མུ་འོན། ནིའུ་ཊརི་ནོ་གང་རུང་ཞིག་སྟེ། དེ་ཚོའི་ཚད་རྡུལ་འཁོར་གྲངས་ ༡།༢ ཡིན་ཞིང་། དྲག་ཤུགས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་བྱུང་གི་མེད།