Browse Our Dictionary
L

liana

འཁྲིལ་ཤིང། = སྡོང་གཟུགས་མེད་པའི་འཁྲི་ཤིང་གི་བྱེ་བྲག ཤིང་སྡོང་གཞན་ལ་འཁྱུད་ནས་ས་སྟེང་ནས་ཤིང་སྡོང་གི་རྩེ་མོ་བར་འགྲོ་བའི་རིགས།