Browse Our Dictionary
L

liberal democrats

གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པ། = དབུས་ས་གཉིས་ལས་ས་གནས་གཞུང་ལ་དབང་ཚད་མང་བ་དགོས་པ་དང་། སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ལས་སྒེར་ལ་རང་དབང་མང་བ་དགོས་པ། རིམ་པས་སྤྱི་ཚོགས་དེ་གའི་ནང་དྲང་བདེན་གྱི་དབང་ཚད་དང་དཔལ་ཡོན་དར་རྒྱས་འགྲོ་བར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པའི་ཨིན་ཡུལ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ།