Browse Our Dictionary
L

liberty of the press

གསར་འགོད་ཁེ་དབང་། = རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཀྲུག་གི་རྒྱུ་དང་འཆལ་གཏམ་སོགས་མ་ཡིན་ཚེ། གཞུང་གིས་ཐེ་བྱུས་མེད་པར་གསར་འགྱུར་གང་ཞིག་དུས་དེབ་དང་ཚགས་ཤོག་གི་སྟེང་པར་སྐྲུན་ནམ་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་ཆོག་པའི་རང་དབང་ཞིག