Browse Our Dictionary
L

lift

འགྱོག་འབེབས། = སྐྱེ་བོའམ་དངོས་ཟོག་གང་ཞིག་ཁང་པའི་ཐོག་བརྩེགས་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་ཡར་འགྱོག་མར་འབེབ་བྱེད་པའི་ཁང་སྒྲོམ་འདྲ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག