Browse Our Dictionary
L

linear programming

ཐད་དྲང་འཆར་འགོད། = ཐད་དྲང་བསྒྲུབ་བྱ་ཞིག་གི་མང་མཐའ་དང་ཉུང་མཐའ་འཚོལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གང་ཞིག་གི་ནང་འཚུད་པའི་འགྱུར་གྲངས་རྣམས་ཚད་ཅན་ཡིན་དགོས།