Browse Our Dictionary
L

listicle

བསྟར་སྒྲིག་རྩོམ་ལུས།= རྩོམ་ཐུང་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཡོངས་རྫོགས་སམ་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་ཐོ་གཞུང་དུ་འཁོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག